ALGEMENE VOORWAARDEN

Als consument, bedrijf of toeleverancier is het belangrijk om bekend te zijn met onze Algemene Voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer je met ons een verbintenis aangaat.

Definities

 • Lekkerekalkoen.nl: de onderneming of het bedrijf Lekkerekalkoen.nl, gevestigd en kantoorhoudende te ’s-Gravenzande (gemeente Westland) aan de Bordewijkstraat 9 (2692 DT) aldaar;
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Lekkerekalkoen.nl;
 • Afhalen: de Eindgebruiker die zijn Product afhaalt bij Lekkerekalkoen.nl, op een nader te bepalen locatie en tijd;
 • Afhaalovereenkomst: de overeenkomst als bedoeld in artikel art:7:425 tussen Lekkerekalkoen.nl en Eindgebruiker of Tussenpersoon;
 • Bestelling: het kopen van Product(en) bij Lekkerekalkoen.nl of Toeleverancier en het voldoen van de Kosten;
 • E-ticket: het document dat dient als aankoopbewijs voor een Product wat via de Website wordt gekocht;
 • Eindgebruiker: degene die het Product consumeert;
 • Kosten: de totale kosten die Eindgebruiker betaalt voor een Bestelling;
 • Leverovereenkomst: de overeenkomst als bedoeld in artikel art:7:425 van het Burgerlijk Wetboek tussen Lekkerekalkoen.nl en de Toeleverancier;
 • Product: het gevogelte dat wordt aangeboden op de Website die Eindgebruiker op vrijwillige basis koopt.
 • Ticketshop: de dienstverlening die Lekkerekalkoen.nl aanbiedt op haar Website om het kopen van gevogelte mogelijk te maken voor Eindgebruiker of Tussenpersoon;
 • Toeleverancier: de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de bereiding van het Product, het verpakken, opslag én het uitleveren aan Lekkerekalkoen.nl welke is ingeschreven bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit welke hiermee voldoet aan de Nederlandse & Europese wetgeving;
 • Tussenpersoon: de natuurlijke of rechtspersoon die als tussenhandelaar optreedt tussen Lekkerekalkoen.nl en Eindgebruiker;
 • Website: LekkereKalkoen.nl, het medium waar Lekkerekalkoen.nl haar Ticketdienst en communicatie op aanbiedt;

Artikel 1. Inleiding

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Lekkerekalkoen.nl gevestigd en kantoorhoudende op Bordewijkstraat 9, (2692 DT) te ’s-Gravenzande (gemeente Westland) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72945982.
 2. Lekkerekalkoen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen.
 3. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Lekkerekalkoen.nl stemmen Eindgebruiker, Toeleverancier en Tussenpersoon in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 4. Eindgebruiker, Toeleverancier en Tussenpersoon hebben kennis genomen van deze Algemene Voorwaarden en verklaren de inhoud daarvan te begrijpen.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Producten die Lekkerekalkoen.nl aanbiedt via haar Website.
 2. De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden onder welke naam en in welke hoedanigheid dan ook wijst Lekkerekalkoen.nl nadrukkelijk van de hand.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Lekkerekalkoen.nl levert een dienst om via de Ticketshop een Product te Bestellen door Eindgebruiker of Tussenpersoon. Lekkerekalkoen.nl biedt dus alleen een dienst aan via Website en verzorgt het Afhalen.
 2. De Afhaalovereenkomst komt tot stand nadat Eindgebruiker of Tussenpersoon de Kosten voldoet via de Website of door middel van een factuur, betaallink dan wel contante betaling.
 3. Lekkerekalkoen.nl verbindt zich tot een Afhaalovereenkomst en Leverovereenkomst nadat schriftelijk een Bestelling is overeengekomen. Optionele ofwel vrijblijvende reserveringen vallen hier dus niet onder.
 4. Lekkerekalkoen.nl is gerechtigd de Afhaalovereenkomst te allen tijde eenzijdige te wijzigen.
 5. Tussenpersoon die namens of ten behoeve van een ander een Afhaalovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de Afhaalovereenkomst voortvloeien.
 6. Iedere Bestelling van Lekkerekalkoen.nl kan worden geannuleerd, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld. Ieder aanbod tot het aangaan van een Afhaalovereenkomst en Leverovereenkomst door Lekkerekalkoen.nl is vrijblijvend en kan dus door diegene worden geannuleerd zonder opgaaf van reden. Annuleren door Eindgebruiker of Tussenpersoon kan niet plaatsvinden nadat Eindgebruiker of Tussenpersoon het aanbod heeft aanvaard.
 7. Lekkerekalkoen.nl behoudt het recht om Bestellingen bij onvoldoende voorradige Producten te annuleren, in dit geval gaat Lekkerekalkoen.nl een ander alternatief verzorgen. Indien geen alternatief mogelijk is krijgt Eindgebruiker of Tussenpersoon de Kosten geretourneerd.

Artikel 4. Bestelling

 1. Eindgebruiker of Tussenpersoon dient zijn/ haar persoonlijke gegevens naar waarheid in te vullen zodat het E-ticket op naam wordt geregistreerd. Lekkerekalkoen.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (in)directe schade dat voortkomt uit het foutief invullen van deze persoonlijke gegevens.
 2. Na het voldoen van de Kosten via Website kan het E-ticket direct gedownload worden en wordt het E-ticket tevens verzonden naar het opgegeven e-mail adres.
 3. Het E-ticket is het aankoopbewijs en dient getoond te worden tijdens het Afhalen aan het personeel van Lekkerekalkoen.nl zodat het op geldigheid kan worden gecontroleerd. De barcode op het E-ticket dient scherp, volledig en niet gevlekt weergegeven te worden op ware grote.
 4. Frauderen of kopiëren van het E-ticket is zinloos. De barcode is uniek en wordt elektronisch op geldigheid gecontroleerd. Indien het een ongeldig ticket betreft, wordt het Product niet uitgeleverd.
 5. In geval een E-ticket vergeten wordt kan Eindgebruiker of Tussenpersoon, indien tijdens de aankoop het E-ticket gepersonaliseerd is, op basis van een geldig legitimatiebewijs, alsnog toegang verkrijgen het Product.
 6. Indien de gegevens in ons systeem van het gepersonaliseerde niet overeenkomen met het identiteitsbewijs en indien het E-ticket ongeldig is, kan de toegang tot het verkrijgen van het Product of Bestelling door het personeel worden ontzegd.

Artikel 5. Prijzen

 1. Tenzij anders is overeengekomen is het bedrag van de Kosten inclusief BTW, servicekosten en overige heffingen.
 2. Toeleverancier is niet bevoegd de kosten in de Leverovereenkomst te doen indexeren nadat schriftelijke overeenstemming heeft plaatsgevonden met Lekkerekalkoen.nl.
 3. Lekkerekalkoen.nl is tot aanvang van het Afhalen bevoegd om de aangeboden Kosten te verhogen zonder opgaaf van reden. Ook kunnen prijzen fluctueren daar er gewerkt wordt met verse Producten.
 4. Lekkerekalkoen.nl is niet gehouden tot het voldoen van meerkosten aan Toeleverancier indien Toeleverancier meerkosten maakt om te kunnen voldoen aan de Leverovereenkomst welke op basis van voortschrijdend inzicht ontbreken in de aanbieding.

Artikel 6. Annulering

 1. Lekkerekalkoen.nl kan de Bestelling annuleren in geval van overmacht.
 2. Na het voldoen van de Kosten kan Eindgebruiker of Toeleverancier niet kosteloos annuleren. Indien de Eindgebruiker of Toeleverancier de Bestelling wenst te annuleren, geschiedt dit geheel op eigen initiatief en vindt er geen restitutie plaats van de Kosten.
 3. Indien Toeleverancier de schriftelijk overeengekomen Leverovereenkomst met Lekkerekalkoen.nl annuleert, is Toeleverancier gehouden de aantoonbaar geleden schade te vergoeden aan Lekkerekalkoen.nl.
 4. Indien Tussenpersoon de schriftelijk overeengekomen Afhaalovereenkomst annuleert, is Tussenpersoon gehouden de aantoonbare geleden schade aan Lekkerekalkoen.nl te vergoeden.

Artikel 7. Verplichtingen Eindgebruiker en Tussenpersoon

 1. Eindgebruiker en Tussenpersoon zijn verplicht de gegevens naar waarheid in te vullen tijdens het plaatsen van een Bestelling, dan wel het invullen van de Afhaalovereenkomst.

Artikel 8. Verplichtingen Toeleverancier

 1. Toeleverancier verplicht zich tot het afsluiten van diverse verzekeringen welke van toepassing zijn op het sluiten van de Leverovereenkomst én mogelijke schadeclaims van Tussenpersoon of Eindgebruiker. Lekkerekalkoen.nl kan Toeleverancier vragen de officiële documenten te doen verstrekken om inzage te tonen in geldige verzekeringen.
 2. Toeleverancier verplicht zich tot het voldoen aan alle wettelijke Nederlandse én Europese eisen en richtlijnen.
 3. Toeleverancier verplicht zich tot inzetten van gediplomeerd personeel dat aan alle wettelijke Nederlandse en Europese eisen en richtlijnen voldoet om namens Toeleverancier handelingen te mogen verrichten aan Product.
 4. Toeleverancier verplicht zich tot hebben van een proactieve houding om een succesvolle dienstverlening te volbrengen.
 5. Toeleverancier verplicht zich om wijzigingen in de dienstverlening of Leverovereenkomst tijdig aan Lekkerekalkoen.nl te laten weten zodat Lekkerekalkoen.nl hierop kan anticiperen. Eventuele (in)directe schade kan verhaald worden op Toeleverancier.

Artikel 9. Nieuwsbrief

 1. Eindgebruiker en Tussenpersoon gaan akkoord met het ontvangen van onze nieuwsbrief indien 'akkoord' wordt aangevinkt tijdens het betaalproces.
 2. Eindgebruiker en Tussenpersoon gaan hierdoor tevens akkoord met het ontvangen van nieuws uit dochterondernemingen van VleeselijkLekker.nl en My Events event + festivaltravel.

Artikel 10. Levering

 1. Lekkerekalkoen.nl garandeert dat het Product tijdens Afhalen voldoet aan de gestelde temperatuur eisen.
 2. Eindgebruiker en Tussenpersoon verplichten zich na Afhalen het Product binnen 30 minuten in de koelkast te bewaren in het kader van de houdbaarheid en versheid.
 3. Eindgebruiker is gehouden zijn/haar Product op te halen op eigen gelegenheid.
 4. Eindgebruiker verplicht zich tot het ophalen van het Product op de afgesproken datum, tijd en locatie.
 5. In overleg tussen Lekkerekalkoen.nl en Tussenpersoon kan er levering plaatsvinden op een nader te bepalen locatie. Tussenpersoon is gehouden eventuele leverkosten te voldoen.
 6. Eindgebruiker en Tussenpersoon dient na ontvangst het gekochte Product te controleren op mogelijke afwijking zoals een geschuurde vacuumverpakking wat de houdbaarheid kan aantasten. In dit geval dient de Eindgebruiker en Tussenpersoon binnen 8 uur na uitgave een email te versturen aan info@Lekkerekalkoen.nl met foto’s van de afwijking.

Artikel 11. Onbereikbaarheid Website

 1. Lekkerekalkoen.nl garandeert niet dat de Website te allen tijde zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Storingen kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbindingen, door internetcriminaliteit en door virussen of fouten en gebreken.
 2. Lekkerekalkoen.nl is niet aansprakelijk of schadeplichtig jegens Eindgebruiker of Toeleverancier voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website of fouten die zich voordoen op de Website dan wel in de Ticketshop.
 3. Lekkerekalkoen.nl behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens Eindgebruiker of Tussenpersoon de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website.
 4. Lekkerekalkoen.nl is ook gerechtigd om in de Website zonder voorafgaande bekendmaking procedurele, technische wijzigingen of verbeteringen aan de Website aan te brengen.

Artikel 12. Intellectuele eigendoms- en auteursrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, en de tekst van Lekkerekalkoen.nl alsmede met betrekking tot de door Lekkerekalkoen.nl gehanteerde bedrijfsformule berusten bij Lekkerekalkoen.nl. Het is de Eindgebruiker, Tussenpersoon en Toeleverancier niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Lekkerekalkoen.nl.
 2. Alle auteursrechten van het gebruikte beeldmateriaal, teksten e.d. wat Lekkerekalkoen.nl gebruikt op haar website en daarbuiten berusten bij Lekkerekalkoen.nl en mogen niet in welke hoedanigheid dan ook gebruikt of gekopieerd worden door anderen.
 3. Op het E-ticket en de nieuwsbrief van Lekkerekalkoen.nl rustende industriële en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Lekkerekalkoen.nl. Het is Eindgebruiker, Tussenepersoon of Toeleverancier niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, beeldmerken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van het E-ticket of nieuwsbrief te verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het E-Ticket.
 4. Het is Eindgebruiker en Tussenpersoon verboden om het E-ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren. De Afhaalovereenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van Lekkerekalkoen.nl aan Eindgebruiker of Tussenpersoon.

Artikel 13. Vrijwaring

 1. Eindgebruiker en Tussenpersoon vrijwaren Lekkerekalkoen.nl voor vorderingen van derden wegens ziekte en/ of schade die veroorzaakt is door haar handelen of nalaten.
 2. Eindgebruiker en Tussenpersoon vrijwaren LekkereKalkoen.nl in geval van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van LekkereKalkoen.nl, de Eindgebruiker of Tussenpersoon of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het Product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het Product niet bestemd is.
 3. My Events is gerechtigd alle in- en buiten rechte door haar gemaakte kosten in verband met juridische en/of financiële geschillen met Eindgebruiker en Tussenpersoon, te verhalen op de Toeleverancier.

Artikel 14. Privacy Policy

 1. Lekkerekalkoen.nl is verplicht om de geregistreerde gegevens van Eindgebruiker en Tussenpersoon te beschermen met in achtneming van de voor haar geldende privacy wet- en regelgeving. Lekkerekalkoen.nl heeft deze gegevens nodig voor de registratie van het E-ticket, de Afhaalovereenkomst, communicatie, toezending van informatie en de financiële verwerking.
 2. Voor meer informatie, ga naar de Website en klik op de button ‘Privacy Policy’.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Lekkerekalkoen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, evenals de gevolgen daarvan, voor druk- en zetfouten.
 2. Lekkerekalkoen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien Eindgebruiker of Tussenpersoon verkeerde gegevens heeft achtergelaten welke noodzakelijk zijn voor het personaliseren van het E-ticket.
 3. Lekkerekalkoen.nl kan niet worden aangemerkt als Toeleverancier van een Product en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de kwaliteit en inhoud van het Product en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid van Eindgebruiker of Toeleverancier.
 4. Lekkerekalkoen.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies of beschadigingen van Eindgebruiker of Tussenpersoon.
 5. Lekkerekalkoen.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden indien door Toeleverancier toerekenbare tekortkomingen zijn geleverd in de dienstverlening.
 6. Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van Lekkerekalkoen.nl wegens aantoonbare toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Kosten inclusief servicekosten aan Eindgebruiker, hetzij via Tussenpersoon, in rekening is gebracht.
 7. In geval van aantoonbare toerekenbare tekortkomingen dient Eindgebruiker of Tussenpersoon schriftelijk en deugdelijk zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na het plaatsvinden van de aantoonbare tekortkoming, Lekkerekalkoen.nl in gebreke te stellen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Lekkerekalkoen.nl in staat is adequaat te reageren. Lekkerekalkoen.nl zal in dit geval de tekortkoming overwegen en mogelijk beleggen bij Toeleverancier.
 8. Eindgebruiker en Tussenpersoon vrijwaart Lekkerekalkoen.nl voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Eindgebruiker of Tussenpersoon van enige verplichting jegens Lekkerekalkoen.nl, al dan niet voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden.
 9. Lekkerekalkoen.nl kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van diefstal, schade aan of verlies van het E-ticket dan ook.
 10. Bij verlies of diefstal kan Eindgebruiker of Toeleverancier geen aanspraak maken op een vervangend E-ticket of terugbetaling van enige gelden.
 11. Toeleverancier is aansprakelijk voor directe en indirecte schade veroorzaakt door tekortkomingen aan of in het Product dat door Toeleverancier verwerkt, bereid, opgeslagen en getransporteerd is. Toeleverancier dient hiervoor verzekerd te zijn.
 12. Toeleverancier is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van. Toeleverancier dient hiervoor verzekerd te zijn.

Artikel 16. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Lekkerekalkoen.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Lekkerekalkoen.nl in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de Afhaal- of Leverovereenkomst op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Eindgebruiker en Tussenpersoon en Toeleverancier mee te delen en zulks zonder dat Lekkerekalkoen.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 17. Misbruik

 1. Eindgebruiker, Tussenpersonen Toeleverancier verklaren geen misbruik te zullen maken van de Website en Ticketshop.
 2. In die gevallen kan Lekkerekalkoen.nl haar Website, Ticketshop en bedrijfsformule in zekerheid te stellen, waaronder toekomstige uitsluiting van het gebruikmaken van de Ticketshop, het doen van aangifte of iedere andere vorm van zelfbescherming en/ of het rapporteren van misbruik, afhankelijk van de aard en omvang.

Artikel 18. Klachtenregeling

 1. Indien Eindgebruiker of Tussenpersoon een klacht hebben over de door Lekkerekalkoen.nl geleverde dienstverlening of Afhaalovereenkomst, dan hoort Lekkerekalkoen.nl dat graag.
 2. Klachten kunnen via de contactbutton op de Website verstuurd worden naar Lekkerekalkoen.nl en de klacht wordt in behandeling genomen.

Artikel 19. Geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

Download hier onze Algemene Voorwaarden.